Regulamin szkoleń

PERSONNEL TRAINING INSTITUTE 

Regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych

Personnel Training Institute dr hab. Joanna Femiak, dalej „PTI”

dla przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Regulamin określa w szczególności zasady uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników oraz warunki i zakres świadczonych usług. W stosunku do konsumentów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego niniejszy Regulamin nie ma zastosowania.

§1 Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Organizator – Personnel Training Institute dr hab. Joanna Femiak, ul. Kochanowskiego 30/17; 01-864 Warszawa,

NIP 646-153-38-03

Regulamin – niniejszy Regulamin

Szkolenia – usługi w postaci warsztatów i seminariów organizowane i udostępniane odpłatnie Uczestnikom przez Organizatora. Szkolenia należą do grupy z zakresu szkoleń interpersonalnych i umiejętności społecznych.

Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która poprzez akceptację Regulaminu, prawidłowe dokonanie procedury zgłoszeniowej oraz zawarcie Umowy z Organizatorem otrzymała dostęp do Szkoleń.

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem, przesyłana Uczestnikowi pocztą elektroniczną, po dokonaniu przez niego zgłoszenia oraz ustaleniu ceny oraz warunków płatności Szkolenia z Organizatorem.

§2 Zgłoszenie uczestnictwa

 • Zgłoszenia Uczestnika dokonywane są drogą internetową poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 • Za dzień dokonania zgłoszenia przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia do Organizatora.
 • Zgłoszenia na poszczególne Szkolenia, przyjmowane są najpóźniej na 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem.
 • Zgłoszenie po terminie, o którym mowa w §2 ust. 4, jest dopuszczalne tylko na podstawie telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem.
 • Procedura zgłoszenia wymaga uzupełnienia pól formularza zgłoszeniowego, które dotyczą podania:
  a)      imienia i nazwiska,
  b)      adresu poczty elektronicznej,
  c)      adresu zamieszkania,
  d)      nazwy płatnika,
  e)      numeru NIP,
  f)       tytułu, miejsca i daty Szkolenia wybranego z oferty Organizatora,
  g)      telefonu kontaktowego,
  h)      źródła informacji o Szkoleniach Organizatora,
  i)        oczekiwań Uczestnika wobec Szkolenia.
 • Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy zdecydować ponadto o:
  a)      Udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji procedury zgłoszeniowej
  b)      Potwierdzeniu zgłoszenia

 • Podanie danych wymienione w §2 ust. 6 lit. a) – g) oraz złożenie oświadczeń o których mowa w §2 ust. 7 lit. a) – b) jest niezbędne do prawidłowego dokonania zgłoszenia.
 • Brak podania danych bądź złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, upoważnia Organizatora, do odmowy przyjęcia zgłoszenia na Szkolenie.
 • Po otrzymaniu zgłoszenia Organizator skontaktuje się z osobą wskazaną w zgłoszeniu telefonicznie lub mailowo w celu indywidualnego ustalenia ceny Szkolenia oraz terminów płatności.
 • Po ustaleniu ceny oraz terminów płatności Szkolenia z osobą wskazaną w zgłoszeniu, Organizator wysyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez nią w zgłoszeniu, egzemplarz Umowy
 • Uczestnik podpisuje dwa egzemplarze Umowy, a następnie jeden z nich przesyła pocztą tradycyjną na adres siedziby Organizatora. Na dzień zawarcia Umowy, uważa się dzień w którym Uczestnik podpisał Umowę.
 • Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia w sytuacji, gdy liczba miejsc przypadająca na dane Szkolenie, została wyczerpana. W przypadku zwolnienia się miejsca na Szkolenie, Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z osobą, której odmówiono przyjęcia zgłoszenia z powodu wyczerpania limitu miejsc, w celu zaproponowania jej udziału w Szkoleniu.

§3 Organizacja szkoleń

 1. Organizator organizuje i udostępnia odpłatnie Szkolenia.
 2. Oferta Szkoleń wraz z harmonogram dostępna jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.pti.edu.pl.
 3. Szkolenia są prowadzone w formie warsztatów bądź seminariów.
 4. Limit miejsc dla warsztatów wynosi 16 osób, a dla seminariów 40 osób.
 5. Organizator nie zapewnia zakwaterowania dla Uczestników, ani nie pokrywa kosztów dojazdu do miejsca Szkolenia.
 6. Organizator, po zakończeniu Szkolenia, przekaże Uczestnikowi zbiór materiałów szkoleniowych, pod warunkiem, że Uczestnik weźmie udział w ponad połowie całkowitego czasu trwaniaSzkolenia.
 7. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania certyfikatu poświadczającego ukończenie przez niego Szkolenia, pod warunkiem osobistego Uczestnictwa w 90%  całkowitego czasu trwania Szkolenia.
 8. Jeżeli jest to wyraźnie przewidziane w opisie danego Szkolenia, Organizator zapewnia Uczestnikom poczęstunek składający się z ciepłych i zimnych napojów oraz ciastek, każdego dnia trwania Szkolenia. W trakcie Szkolenia będzie zapewniony dodatkowy poczęstunek lub posiłek, w przypadku gdy jest to wyraźnie zastrzeżone w opisie Szkolenia.
 9. Szkolenia odbywają się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu wskazanym każdorazowo przez Organizatora, nie później niż na 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem. Informację o miejscu odbycia Szkolenia Organizator przekazuje Uczestnikom drogą mailową lub telefoniczną.
 10. W przypadku odwołania Szkolenia z przyczyn losowych, Organizator zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Uczestnika w sposób określony w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz ustalić nowy termin Szkolenia.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, terminu bądź osoby prowadzącej Szkolenie, o czym ma obowiązek poinformować Uczestnika w sposób określony w ust. 9 niniejszego paragrafu, nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia.
 12. Organizator nie zwraca kosztów Szkolenia, w przypadku braku uczestnictwa ze strony Uczestnika.


§4 Ceny, opłaty

 • Cena Szkoleń oraz terminy płatności ustalane są każdorazowo na drodze indywidualnych negocjacji, zgodnie z procedurą wskazaną w §2 ust. 10
 • Uzgodniona opłata, o której mowa w §4 ust. 1, obejmuje koszt Szkolenia oraz świadczenia o których mowa w §3 ust. 6 i 8.
 • Opłata za Szkolenie powinny zostać uiszczona przelewem na konto wskazane w Umowie, nie później niż na 7 dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia, o ile w drodze indywidualnych ustaleń nie zostało postanowione inaczej. W przypadku dokonania wpłaty po czasie, o którym mowa w zdaniu powyższym, Uczestnik zobowiązany jest do czasu rozpoczęcia Szkolenia przesłać drogą mailową, bądź okazać Organizatorowi podczas Szkolenia dowód wpłaty, potwierdzający dokonanie przelewu opłaty przez Uczestnika.
 • Organizator może udzielać Uczestnikowi rabatów na poszczególne Szkolenia dostępne w jego ofercie bądź świadczyć nieodpłatnie inne usługi. Wysokość każdorazowego rabatu udzielonego przez Organizatora bądź zakres nieodpłatnych świadczeń, są ustalane indywidualnie z Uczestnikiem i włączane do treści Umowy.
 • Rabaty udzielane przez Organizatora nie sumują się oraz nie podlegają zamianie na gotówkę.


§5 Anulowanie, zmiana szkoleń

 • Uczestnik ma prawo, nie później niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem Szkolenia, do poinformowania o chęci zrealizowania wykupionego Szkolenia w innym terminie bądź zamiany Szkolenia na inne, dostępne w ofercie Organizatora, o ile jego wartość nie jest wyższa niż wartość Szkolenia będącego przedmiotem zamiany. Uczestnik powinien poinformować Organizatora o chęci zmiany terminu Szkolenia lub zamiany na inne Szkolenia, drogą mailową bądź telefoniczną.
 • Odrabianie bezkosztowe zajęć wymaga zgłoszenia nieobecności 7 dni roboczych przed szkoleniem. 2. Odrabianie zajęć przy zgłoszeniu nieobecności w krótszym terminie niż 7 dni roboczych przed szkoleniem, jest możliwe w kolejnej edycji przy dodatkowej opłacie 350 zł netto.3. Organizator nie zwraca kosztów szkolenia w sytuacji nieobecności na szkoleniu.
 • W przypadku sytuacji o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Organizator zobowiązany jest zawrzeć z Uczestnikiem stosowny aneks do zawartej uprzednio Umowy. Zawarcie aneksu odbywa się w sposób wskazany w §2 ust. 11-12.


§6 Wypowiedzenie umowy

 • Każda ze stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w każdym czasie z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.
 • Organizator nie zwraca kosztów Szkolenia, ustalonych w umowie, w przypadku braku uczestnictwa ze strony Uczestnika w szkoleniach jednorazowych i cyklicznych. Jeśli jednak uczestnik zgłosi swoją nieobecność do 7 dni przed szkoleniem, może szkolenie odrobić w najbliższym terminie, z kolejną edycją. Jeżeli Uczestnik zgłosi swoją nieobecność w terminie krótszym niż 7 dni przed szkoleniem, może je odrobić dopłacając 390 zł


§7 Prawa autorskie

 • Szkolenia oferowane przez Organizatora, przekazywane materiały szkoleniowe oraz wszelkie utwory i metody prezentowane podczas Szkoleń przez Organizatora, podlegają ochronie prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 • Uczestnik poprzez udział w Szkoleniach nie nabywa jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych wymienionych w § 7 ust.1.
 • Uczestnik, w związku z korzystaniem z usług szkoleniowych, zobowiązany jest do  przestrzegania praw wynikających z rejestracji praw własności przemysłowej, w tym wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, przemysłowych, a także wszelkich innych chronionych dóbr niematerialnych oraz do przestrzegania praw wynikających z autorskich praw majątkowych oraz pokrewnych, a także praw twórców wynikających z autorskich praw osobistych


§8

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, awarie lub przerwy w funkcjonowaniu strony internetowej www.pti.edu.pl, powstałe z przyczyn niezależnych od Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń ewentualne szkody Uczestnika, w tym z tytułu utraconych korzyści.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące wynikiem wykorzystywania przez Uczestnika treści przekazywanych w ramach Szkoleń. Ryzyko wynikające z uczestnictwa w Szkoleniach ponosi wyłącznie Uczestnik.
 3. Treści przekazywane w ramach Szkoleń nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych problemów, w szczególności porady prawne, medyczne lub finansowe. Treści te przekazywane są wyłącznie w celach edukacyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie tych treści oraz skutki takich decyzji.

§9 Dane osobowe

 • Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy w trybie art. 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz postanowienia Regulaminu.
 • Organizator będzie przetwarzał następujące dane Uczestnika:
  a) Imię i nazwisko
  b) adres poczty elektronicznej
  c) adres zamieszkania
  d) numer NIP
  e) telefon kontaktowy
 • Dane, o których mowa powyżej, będą przetwarzane w związku z realizacją procedury zgłoszeniowej, na co Uczestnik wyraża zgodę podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. Bez udostępnienia danych, o których mowa powyżej, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia Uczestnika na Szkolenie.
 • Po zawarciu Umowy, udostępnione dane, o których mowa w §9 ust. 2, będą przetwarzane w związku ze świadczeniem usług Szkolenia. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, o których mowa powyżej, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do Umowy. Organizator ma prawo odmówić wzięcia udziału Uczestnika w Szkoleniu, z powodu nie udzielenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych wskazanych w §9 ust. 2.
 • Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
 • Organizator, jako administrator danych osobowych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych Uczestników, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO).


§10 Reklamacje

 • Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkoleń w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Szkolenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 • Organizator odpowiada na pisemnie złożone reklamacje w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania.

§11 Zmiany

 • Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili, bez konieczności uzasadniania przyczyny zmian Regulaminu. O wszelkich zmianach w Regulaminie Uczestnik zgadza się zostać powiadomiony drogą elektroniczną. Organizator ma obowiązek umieszczenia na stronie internetowej Organizatora informacji o zmianie Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.pti.edu.pl
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Spory powstałe lub mogące powstać w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Masz pytania?

Zastanawiasz się czy warto próbować?

Nie wiesz czy tym razem będzie inaczej?

Jeszcze masz wątpliwości? Zarezerwuj miejsce, napisz jaki cel chciałbyś osiągnąć!

Napisz do nas

Zapisz się aby otrzymać dostęp do webinaru

Jak motywować nauczycieli w trudnych czasach?

*Akceptuję warunki regulaminu
Agata Zborała

Agata Zborała

Certyfikowany coach i trener Cliftonstrenghts® 

Jako osoba mająca 23-letnie doświadczenie w biznesie jest ekspertem sprzedaży, komunikacji i doradztwa rozwoju osobistego i biznesowego. Posiada umiejętności zarządzania oraz wpieram w budowaniu silnej kultury organizacyjnej opartej na mocnych stronach członków zespołu. 

Wyznaje zasadę rozwój osobisty + rozwój zespołu = rozwój organizacji. 

Towarzyszy w odkrywania naturalnego potencjału w postaci talentów i mocnych stron oraz pomaga je rozwijać dla spełnionego życia osobistego i zawodowego.

Sebastian Sitowski

Marketingowiec, specjalista ds. mediów społecznościowych, dyplomowany coach, team coach, trener i certyfikowany facylitator Action Learning. 

Od ponad 10 lat w branży reklamowej, od roku prowadzi własną firmę, której misją jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w budowaniu skutecznych strategii marketingowych. Wyznaje prostą zasadę, opartą na wieloletnim doświadczeniu – bez długofalowej strategii, wyznaczenia celów i angażującego contentu nie ma dobrej sprzedaży. 

Poza opieką nad swoimi klientami prowadzi szkolenia z online marketingu dla amatorów i specjalistów, udziela konsultacji biznesowych oraz prowadzi coachingi i warsztaty. Od 3 lat z pasją zgłębia zagadnienie inteligencji emocjonalnej, przekładając tę wiedzę na marketing i sprzedaż w sieci.